0 0 0/0
🏂

Match the athlete's name to the picture.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Shaun White
Bode Miller
Dan Jansen
Apollo Ohno
Elvis Stojko
Dick Button
Brian Boitano
Viktor Petrenko
Herb Brooks
Hermann Maier
Johnny Weir
Scott Hamilton